Notni zapisi

PRIMISMO OCE
Na poticaj dakona Marka Domitera, Edi Vugrinec, voditelj Zbora mladih Varazdinske biskupije napisao je glazbu za pjesmu Primismo Oce na tekst Mirka Jurica.

Notni zapis-puk
Notni zapis-zbor

MISA SV. IRENEJA

Misu sv. Ireneja skladao je vele?asni Tihomir Kosec. povjerenik za mlade Vara�dinske biskupije.
Notni zapis
Gospodine-mp3
Slava-mp3
Aleluja-mp3
Svet-mp3
Jaganj?e Bo�ji-mp3

DAROVE KRUHA I VINA
Pjesmu darove kruha i vina obradio je vele?asni Tihomir Kosec, povjerenik za mlade Vara�dinske biskupije.

MISA BL. IVANA PAVLA II.
Misu bl. Ivana Pavla II. skladala je 2011. godine Marta Kranj?ec, istaknuta vjernica laikinja i asistentica voditelja Zbora mladih Vara�dinske biskupije. Zbog svoje jednostavnosti, novoskladana Misa zasigurno ?e na?i svoje mjesto u repertuaru mnogih zborova mladih.
Notni zapis
MIDI datoteke

ISUS DOLAZI (himna Kri�nog puta mladih VB 2011.)

Za himnu Kri�nog puta mladih Vara�dinske biskupije 2011. odabrana je mnogima ve? poznata pjesma katoli?kog rock banda Kefa, koju je za ovu prigodu obradio stru?ni suradnik Zbora mladih Vara�dinske biskupije Milovan Horvat.
Notni zapis
MIDI datoteke


POSTOJANI (himna SHKM 2008.)
U travnju 2008. godine u Vara�dinu je odr�an Susret hrvatske katoli?ke mlade�i. Za himnu Susreta odabrana je pjesma Nikole Kuzmi?i?a "Postojani" koju je uglazbila Andrina Bun?i? (ro?. Maltar), ?lanica Zbora mladih Vara�dinske biskupije.
Notni zapis


MISA SV. ANDRIJE

Misu sv. Andrije skladala je 2001. godine Andrina Bun?i? (ro?. Maltar) s namjerom da se obogati pjevanje na misi s mladima u �upi sv. Antuna Padovanskog u Novom Marofu. Svoj kona?ni oblik Misa je dobila u listopadu 2006., a danas ju pjevaju mladi širom Vara�dinske biskupije i izvan nje.
Notni zapis (jednoglasna verzija)
Notni zapis (višeglasna verzija)
MIDI datoteke


DAJ NAM SVIMA DUHA SVOG
Milovan Horvat, crkveni glazbenik Vara�dinske biskupije, obradio je 2008. godine za Zbor mladih Vara�dinske biskupije pjesmu koju mladi rado pjevaju na svojim susretima.

Sljedeca proba Zbora

11.5. Proba Zbora u 14,30 h i AUDICIJA za nove clanove : )


12.5. Festival dobrog Pastira u 16 h

Obavijesti članovima


Molitva cetvrtkom
14.02.2019
DUHOVNA OBNOVA
12.02.2019
Molitva cetvrtkom
07.02.2019
Molitva cetvrtkom
31.01.2019
Molitva cetvrtkom
22.01.2019

Login